ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်   ၁ / ၂၀၂၁

၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက်

( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ  ၄  ရက် )

1-2021 (1).jpg 1-2021 (2).jpg1-2021 (3).jpg1-2021 (4).jpg 1-2021 (5).jpg 1-2021 (6).jpg1-2021 (7).jpg1-2021 (8).jpg1-2021 (9).jpg1-2021 (10).jpg 1-2021 (11).jpg 1-2021 (12).jpg 1-2021 (13).jpg 1-2021 (14).jpg1-2021 (15).jpg1-2021 (16).jpg1-2021 (17).jpg 1-2021 (18).jpg 1-2021 (19).jpg1-2021 (20).jpg1-2021 (21).jpg1-2021 (22).jpg1-2021 (23).jpg1-2021 (24).jpg1-2021 (25).jpg1-2021 (26).jpg1-2021 (27).jpg 1-2021 (28).jpg 1-2021 (29).jpg1-2021 (30).jpg 1-2021 (31).jpg 1-2021 (32).jpg1-2021 (33).jpg 1-2021 (34).jpg 1-2021 (35).jpg1-2021 (36).jpg1-2021 (37).jpg 1-2021 (38).jpg 1-2021 (39).jpg1-2021 (40).jpg1-2021 (41).jpg1-2021 (42).jpg 1-2021 (43).jpg1-2021 (44).jpg1-2021 (45).jpg1-2021 (46).jpg1-2021 (47).jpg1-2021 (48).jpg1-2021 (49).jpg1-2021 (50).jpg1-2021 (51).jpg1-2021 (52).jpg 1-2021 (53).jpg 1-2021 (54).jpg1-2021 (55).jpg 1-2021 (56).jpg 1-2021 (57).jpg1-2021 (58).jpg1-2021 (59).jpg1-2021 (60).jpg 1-2021 (61).jpg 1-2021 (62).jpg 1-2021 (63).jpg  1-2021 (64).jpg1-2021 (65).jpg1-2021 (66).jpg1-2021 (67).jpg 1-2021 (68).jpg 1-2021 (69).jpg1-2021 (70).jpg 1-2021 (71).jpg 1-2021 (72).jpg 1-2021 (73).jpg1-2021 (74).jpg 1-2021 (75).jpg