ဥပဒေများ

လောင်းကစားဥပဒေ

၁၉၈၆ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၆

Jan 25, 86
နိုင်ငံရေးပင်စင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

၁၉၈၆ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၇

Jan 25, 86
အမြတ်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

၁၉၈၆ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂

Jan 25, 86
လောင်းကစား ဥပဒေ

၁၉၈၆ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၆

Jan 25, 86
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

၁၉၈၆ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁

Jan 25, 86