ဥပဒေများ

၁၉၅၆ခုနှစ်၊ ပြည့်တန်ဆာပပျောက်ရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၅၆ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၁၉

Jul 20, 56
၁၉၅၆ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၅၆ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၃၆

Jun 27, 56
၁၉၅၆ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၅၆ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၈

Mar 05, 56
၁၉၅၆ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေး (စစ်ဆင်မှု အထူးစီမံချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၅၆ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၁၀

Mar 05, 56
၁၉၅၆ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ကောက်ပဲသီးနှံရောင်းဝယ်ရေး အဖွဲ့ (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၅၆ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၃၊

Mar 01, 56
၁၉၅၆ခုနှစ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ ကုလားတန်းစူရတီဈေးကို မြူနီစပါယ်ပိုင် ပြုလုပ်ခြင်း (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၅၆ခုနှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၄

Mar 01, 56