ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူသို့ အသိပေးတင်ပြချက် ၁၃၈၂ ခု နှစ် ၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၃ ရက် ( ၂၀၂၁ ခု နှစ် ၊ မတ် လ ၂၅ ရက်)