မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ

INDIA ACT II, 1899