နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၄/၈၈