အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ဥပဒေ

၁၉၇၄ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၇