ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ အထိ လေးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြု မှတ်တိုင်များ

ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ အထိ လေးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြု မှတ်တိုင်များ

Kachin(1).JPG Kachin(2).JPG Kachin(3).JPG Kachin(4).JPGKachin(5).JPG Kachin(6).JPG Kachin(7).JPG  Kachin(8).JPG  Kachin(9).JPGKachin(10).JPGKachin(11).JPGKachin(12).JPGKachin(13).JPG Kachin(14).JPG  Kachin(15).JPG  Kachin(16).JPG