ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ အထိ လေးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြုမှတ်တိုင်များ

ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ အထိ လေးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြု မှတ်တိုင်များ

Kayah(1).JPGKayah(2).JPG Kayah(3).JPG Kayah(4).JPGKayah(5).JPG Kayah(6).JPG Kayah(7).JPGKayah(8).JPGKayah(9).JPG Kayah(10).JPG