ဥပဒေများ

ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၁၅

Dec 02, 11
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၁၄

Dec 02, 11
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၃

Nov 30, 11
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့အလုပ်သမား များ၏ အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၂

Nov 21, 11
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၁

Nov 04, 11
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၀ Oct 18, 11
အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၉

Oct 18, 11
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၈

Oct 18, 11
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၇

Oct 11, 11
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၆

Oct 05, 11