ဥပဒေများ

၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ ကျေးလက်စီးပွားရေး တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ အက်ဥပဒေ

၁၉၆၀ပြည်နှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၃၇

Dec 21, 60
THE CONTROL OF IMPORTS AND EXPORTS (TEMPORARY)(AMENDMENT) ACT, 1960

Act No. XXXV of 1960

Dec 21, 60
၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ ပြည်နယ်များ ရာဇဝတ်တရားဥပဒေအကျိုး သက်ရောက်ရေး အက်ဥပဒေ

၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၃၃

Dec 15, 60
THE PENAL CODE (AMENDMENT) ACT, 1960

Act No. XXXII of 1960

Dec 15, 60
THE CITY OF YANGON MUNICIPAL (AMENDMENT)

Act No. XXXI

Oct 06, 60
၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်ပြည်သူ့ အိုးအိမ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာ စည်ပင်ရေးအဖွဲ့ (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၃၀

Oct 06, 60
၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၂၆

Oct 05, 60
၁၉၆၀ပြည့်နှစ် ၊ တပ်မတော်(ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ အက်ဥပဒေအမှတ် ၂၃

Oct 05, 60
THE MYANMAR POST OFFICE (AMENDMENT)ACT, 1960

Act No.XXII of 1960

Oct 05, 60
THE STATES (EXTENSION OF LAWS ) (AMENDMENT)ACT, 1960

Act, No. XXI of 1960

Oct 05, 60