ဥပဒေများ

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှိုဝှက်ချက် အက်ဥပဒေ

၁၉၂၃ခုနှစ်၊ အိန္ဒိယ အက်ဥပဒေအမှတ် −၂၃

Jan 22, 23
THE MUSSALMAN WAKF ACT

INDIA ACT XLII, 1923

Jan 08, 23