ဥပဒေများ

1898 The lower burma land revenue manual

၁၈၉၈ခုနှစ်

Mar 29, 18
၁၈၉၈ခုနှစ်၊ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့် ကျေးရွာ မြေများ အက်ဥပဒေ

၁၈၉၈ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအက်ဥပဒေအမှတ် ၄

Mar 29, 18
၁၈၉၈ခုနှစ်၊ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့် ကျေးရွာ မြေများ အက်ဥပဒေ

၁၈၉၈ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအက်ဥပဒေအမှတ် ၄

Mar 29, 18