ရွှေသောင်ယံမြို့တွင် တပိုင်တနိုင် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်