ကျောင်းကုန်းမြို့၌ ရပ်ကွက်(သို့)ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေး