အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၆၄/၂၀၂၁)