တရားရုံးများကိုမထီမဲ့မြင်ပြုမှုဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၇