တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်  ။)