ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေကြမ်း

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်  ။)