ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်  ။)