၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်း

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်  ။)