အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းဖျက်ပိုး ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်း

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်  ။)