ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်)