ဥပဒေများ

မြန်မာနိုင်ငံကုန်စည် အမှတ်အသားများ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၅

Oct 22, 13
မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၃၄

Oct 15, 13
မြန်မာနိုင်ငံ လေယာဉ်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃၃

Oct 15, 13
တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားမြှင့် တင်ရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၃၂

Oct 08, 13
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၃၁

Oct 08, 13
ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၃၀

Oct 08, 13
အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၂၉

Aug 30, 13
ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၂၈

Aug 26, 13
မြစ်ကျဉ်းသွားလာရေးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၂၇

Aug 20, 13
ရေကြောင်းအတားအဆီးများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ်၂၆

Aug 20, 13