ဥပဒေများ

လမ်းမကြီးများ ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်၊၈ /၂၀၀၀

Nov 17, 00
နိုင်ငံရေးပင်စင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်၊ ၇/၂၀၀၀

Sep 04, 00
အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဉပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Aug 11, 00
တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်၊၆ /၂၀၀၀

Jul 12, 00
၂၀၀၀ပြည့်နှစ် ၊ တရားစီရင်ရေးဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်၊ ၅/၂၀၀၀

Jun 27, 00
၂၀၀၀ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်၊ ၄/၂၀၀၀

Mar 28, 00
၂၀၀၀ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲစေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်၊ ၃/၂၀၀၀

Mar 16, 00
တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီ ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်၊  ၂/၂၀၀၀

Jan 14, 00
မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီဥပဒေ

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်၊၁ /၂၀၀၀

Jan 14, 00