ဥပဒေများ

အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင်တင်ရေးဥပဒေ Oct 10, 91
မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ဥပဒေ Sep 24, 91
နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Aug 09, 91
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Jul 10, 91
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေ May 10, 91
ရန်ကုန်မြို့တော် မြူနီစီပါယ်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Apr 22, 91
အမြတ်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Mar 31, 91
ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Mar 30, 91
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Mar 29, 91
မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ Mar 05, 91