ဥပဒေများ

ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Jun 01, 85
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ May 01, 85
၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ Apr 01, 85
၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာ ဥပဒေ Apr 01, 85
၁၉၈၅ခုနှစ်၊ ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်ကျော်နင်းမှု ဥပဒေ

၁၉၈၅ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၁၁

Mar 29, 85
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Mar 01, 85
နိုင်ငံတော်ကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Feb 01, 85
ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ Jan 28, 85
လမ်းနှင့်တံတား အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ

၁၉၈၅ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၃

Jan 22, 85