ဥပဒေများ

၁၉၈၂ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

၁၉၈၂ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃

Jan 25, 82
မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ

၁၉၈၂ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၄

Jan 25, 82
၁၉၈၂ခုနှစ်၊ စီးပွားရေး စီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာ ဥပဒေ

၁၉၈၂ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂

Jan 25, 82
ရေခွန်နှင့် တာတမံခွန်ဥပဒေ

၁၉၈၂ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁

Jan 25, 82