ဥပဒေများ

၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ရေနံဓါတ်ပင်ရင်းအခြေအမြစ်များ (တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု၊ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှု) အက်ဥပဒေ။ Oct 21, 57
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာဘာသာပြန်ဥပဒေနှင့် ဥပဒေဝေါဟာရ အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခြင်းအက်ဥပဒေ။ Oct 21, 57
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ချင်းဝိသေသတိုင်း (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ။ Oct 16, 57
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ။ Oct 16, 57
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ အရေးပေါ်စီမံမှု (ယာယီပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ။ Oct 16, 57
THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT, 1957 Oct 11, 57
THE REGISTRATION OF FOREIGNERS (AMENDMENT) ACT, 1957 Oct 11, 57
THE CONTROL OF IMPORTS AND EXPORTS (TEMPORARY) (AMENDMENT) ACT, 1957 Oct 09, 57
THE CITY OF YANGON MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 1957 Oct 09, 57
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လူငယ့်ရေးရာ ဗဟိုကောင်စီ (ရုပ်သိမ်းခြင်း) အက်ဥပဒေ။ Oct 01, 57