ဥပဒေများ

ပြည်သူ့ပိုင်ပစ္စည်း ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ (၁၉၄၇ ခုနှစ်)

၁၉၄၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်အက်ဥပဒေအမှတ် ၈၃

Mar 29, 18