ရွာငံမြို့၌ နှစ် ၅၀ဝ ခန့် သက်တမ်းရှိ လက်ဖက်ပင်ပထမဆုံးမှတ်တမ်းတင်နိုင်