ကရင်ရိုးရာ အဝတ်အထည်ယက်ကန်းယက်လုပ်ခြင်းဖြင့်မိသားစုဝင်ငွေရရှိ