ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်တွင် အသက် ၈၅ နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးဘိုးဘွားများအား လူမှုရေးပင်စင်အိမ်တိုင်ရာရောက် ထောက်ပံ့