ပေါင်းတည်မြို့နယ်တွင် မတ်ပဲပင်များ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းပြီး မိသားစု စီးပွားရေး အဆင်ပြေလျက်ရှိ