ကျေးသီး မြို့နယ်တွင် အသက်၈၅နှစ်နှင့် ၈၅နှစ်အထက် သက်ကြီးဘိုးဘွားများအား လူမှုရေးပင်စင် ထောက်ပံ့ငွေများ လက်ဝယ်အရောက်သွားရောက်ပေးအပ်