ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက်များ